Ga naar de inhoud

Algemene Voorwaarden AMR Kasten B.V.

Artikel 1. Definities

 1. AMR Kasten B.V. is een leverancier die zich ten doel stelt maatwerkkasten te leveren.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikt maakt van de werkzaamheden van AMR Kasten B.V. en AMR Kasten B.V. de opdracht geeft werkzaamheden te verlenen zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen AMR Kasten B.V. en de Opdrachtgever, in meest ruime zin.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Werkzaamheden’ verstaan: alle door AMR Kasten B.V. voor de Opdrachtgever uitgevoerde werkzaamheden tot het tot stand brengen en opleveren van een stoffelijk werk, overeenkomstig artikel 7:750 BW e.v.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de website www.amr-kasten.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen de Opdrachtgever en AMR Kasten B.V. gesloten overeenkomsten waarbij AMR Kasten B.V. Werkzaamheden aanbiedt of levert.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met AMR Kasten B.V. overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van de Opdrachtgever.

Artikel 3. De overeenkomst

 1. Alle offertes van AMR Kasten B.V. zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. De Opdrachtgever kan contact opnemen met AMR Kasten B.V. via e-mail of telefoon voor een van de aangeboden werkzaamheden. AMR Kasten B.V. zal daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de offerte.
 3. Als AMR Kasten B.V. een bevestiging naar de Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst. AMR Kasten B.V. kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien de Opdrachtgever had kunnen begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien de Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van AMR Kasten B.V., dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij AMR Kasten B.V. deze schriftelijk bevestigt.
 5. Een opdracht door de Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door AMR Kasten B.V..

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. AMR Kasten B.V. zal zich inspannen de Werkzaamheden zo goed mogelijk, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle noodzakelijke gegevens tijdig aan AMR Kasten B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan AMR Kasten B.V. zijn verstrekt, heeft AMR Kasten B.V. het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Indien voor de uitvoering van Werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever AMR Kasten B.V. hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. AMR Kasten B.V. dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5. Meer- en minderwerk

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen, zullen AMR Kasten B.V. en Opdrachtgever in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van meer- of minderwerk. AMR Kasten B.V. en de Opdrachtgever maken onderling afspraken over de facturering van meer- of minderwerk.
 3. In ieder geval is sprake van meer- en minderwerk indien:
  • er sprake is van een wijziging van de opdracht;
  • AMR Kasten B.V. wegens onvoldoende informatie van de Opdrachtgever extra werkzaamheden dient te verrichten;
  • er naar schatting meer dan 20% van de overeenkomst wordt afgeweken;
  • de normale werktijd met meer dan 20% wordt overschreden.
 4. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van AMR Kasten B.V. op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

Artikel 6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. AMR Kasten B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat AMR Kasten B.V. goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is AMR Kasten B.V. bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat AMR Kasten B.V. niet de gewenste kwaliteit kan leveren, of indien blijkt dat de Overeenkomst wegens zwaarwegende belangen niet voortgezet kan worden, zullen AMR Kasten B.V. en de Opdrachtgever in overleg tot een oplossing proberen te komen/een passende regeling treffen.

Artikel 7. Annulering

 1. Annulering van de Overeenkomst is niet mogelijk, tenzij de werkzaamheden nog geen aanvang hebben genomen tot dagen na ondertekening van de offerte.
 2. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door AMR Kasten B.V..

Artikel 8. Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Tevens is AMR Kasten B.V. bevoegd reiskosten in rekening te brengen.
 2. Naast het overleggen van een offerte heeft AMR Kasten B.V. de mogelijkheid om de uitgevoerde Overeenkomst middels nacalculatie in rekening te brengen op basis van het aantal bestede uren, met toepassing van het uurtarief van AMR Kasten B.V., tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. AMR Kasten B.V. heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 4. Betaling dient te geschieden middels bankoverschrijving, binnen 14 dagen na facturatie.
 5. AMR Kasten B.V. is gerechtigd om de Opdrachtgever om termijnbetaling te vragen. AMR Kasten B.V. zal dit uitdrukkelijk vermelden in de offerte.
 6. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. Indien AMR Kasten B.V. besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8 lid 6 van deze Algemene voorwaarden genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte kosten te vergoeden.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. AMR Kasten B.V. is niet aansprakelijk voor schade indien de Opdrachtgever onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft verstrekt.
 2. De Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij maakt naar aanleiding van de dienstverlening van AMR Kasten B.V..
 3. AMR Kasten B.V. is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Werkzaamheden van AMR Kasten B.V., verleent de Opdrachtgever de bevoegdheid aan AMR Kasten B.V. om, als een door AMR Kasten B.V. ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
 4. AMR Kasten B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 5. AMR Kasten B.V. is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 10.
 6. De aansprakelijkheid van AMR Kasten B.V. is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien AMR Kasten B.V. niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door de Opdrachtgever betaalde bedrag.
 7. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van AMR Kasten B.V..

Artikel 10. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van AMR Kasten B.V., waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van AMR Kasten B.V. zelf of een derde vertraging van verkeer en openbaar vervoer, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van AMR Kasten B.V., brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal AMR Kasten B.V. overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten/te declareren uren die AMR Kasten B.V. heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 11. Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. AMR Kasten B.V. kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.
 2. AMR Kasten B.V. draagt er zorg voor dat alle verwerkingen van persoonsgegevens van Opdrachtgever conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn. Dit houdt onder andere in dat AMR Kasten B.V. enkel persoonsgegevens verzameld op grond van een van de toegestane rechtsgronden en dat Opdrachtgever te allen tijde een verzoek kan indienen bij AMR Kasten B.V. tot verwijdering van zijn persoonsgegevens.

Artikel 12. Intellectueel eigendom

 1. AMR Kasten B.V. behoudt zich alle rechten van intellectueel eigendom voor.
 2. Alle door AMR Kasten B.V. geleverde zaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend berekeningen, tekeningen en adviezen, blijven eigendom van AMR Kasten B.V. en zijn uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt door de Opdrachtgever in het kader van de Werkzaamheden. De hiervoor genoemde gegevens/zaken mogen niet door de Opdrachtgever zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van AMR Kasten B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden gebracht. Indien Opdrachtgever zich niet houdt aan deze bepaling is AMR Kasten B.V. gerechtigd schadevergoeding te vorderen.
 3. De Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan AMR Kasten B.V. van gegevens. De Opdrachtgever zal AMR Kasten B.V. vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 13. Reclameren

 1. Opdrachtgever is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van het werk over te gaan op controle daarvan, tenzij is afgesproken dat AMR Kasten B.V. een conceptversie zou versturen. Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen drie (3) werkdagen oplevering van het werk schriftelijk aan AMR Kasten B.V. te worden gemeld.
 2. Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één (1) maand schriftelijk te worden gemeld bij AMR Kasten B.V..

Artikel 14. Identiteit van AMR Kasten B.V.

 1. AMR Kasten B.V. is bij de KvK geregistreerd onder nummer 74214195 en draagt btw-identificatienummer NL859811864B01. AMR Kasten B.V. is gevestigd aan Overschieseweg 107 (3044EH) te Rotterdam.
 2. AMR Kasten B.V. is per e-mail te bereiken via info@amr-kasten.nl en telefonisch op 010-7860712.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen AMR Kasten B.V. en haar Opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen AMR Kasten B.V. en de Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Rotterdam.